تاریخچه

 

تاریخچه شرکت آب و فاضلاب

آنچه از قانون بودجه سال 1328 کل کشور استنباط می شود اینست که انجام لوله کشی آب تهران توسط شهرداری تهران صورت می گرفته ٍو در تبصره 22 قانون مذکور به بانــک ملی ایران اجازه داده شده تا میزان یکهزار میلیون ریال به شهرداری تهران اعتبار بدهد که با نظارت بانک ملی ایران بمـصرف لوله کشی آب تهران  برساند.
کلیه تاسیسات و اموال لوله کشی شهر تهران و عوائد حاصله از حق انشعاب و آب بهاء و همچنین سهم شهرداری تهران از آب کرج و کن و سهمیه قنوات شهرداری تهران وثیقه وام فوق بوده است.
مسئولیت لوله کشی نیز به عهده مدیرکل لوله کشی بوده است . بموجب ماده واحده قانون انجام لوله کشی آب و فاضلاب شهرتهران مصوب 7 خرداد 1331 مدت انجام مسئولیت لوله کشی آب تهران تا پایان سال 1332 تمدید گردید و به مدیرکل لوله کشی اجازه داده شده است تا فقط در مورد تهیه طرح ها و اسناد و مدارک فنی لازم برای لوله کشی آب و فاضلاب شهرتهران و نظارت در اجرای طرح های لوله کشی با توجه به صلاح امر و گرفتن تضمین کتبی و مالی با امضای وزیر کشور بدون رعایت اصول مناقصه اقدام نماید .
بموجب بند 2 ماده 56 لایحه قانونی شهرداری مصوب 11 آبانماه 1331 تنظیف و نگهداری انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مرتبط به شهر به عهده شهرداری گذارده شده و با تصویب لایحه قانونی مرتبط یا اصلاح قانون آب و فاضلاب شهرتهران ( مصوب 1333 ) مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری به عهده مدیرعامل سازمان آب تهران محول گردیده است .
در سال 1342 لایحه قانونی راجع به تاسیس وزارت آب و برق به تصویب رسید بموجب این قانون تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های مربوطه به تامین آب و انتقال آن بمراکز عمده مصرف و نظارت بر نحوه جاری ساختن فاضلاب شهرها و واحدهای صنعتی بعهده وزارت آب و برق قرار گرفت . بموجب ماده 2 این قانون سازمان آب تهران و سایر سازمانهای دیگر باید طبق اساسنامه موجود اداره شوند و وزارت آب و برق مکلف شد تا موسساتی را که طبق اصول بازرگانی اداره می شوند برای اجرای وظایف محوله بوجود آورد . سازمانهای آب منطقه ای و شرکت های آب مشروب شهرها در اجرای این وظیفه قانونی بوجود آمدند البته در بعضی از مناطق سازمانهای آب و برق بوجود آمده که امور آب و برق را تواماً انجام می دادند .
در سال 1353 قانون تاسیس وزارت نیرو به تصویب رسید . گرچه بصراحت در این قانون از اداره آب و فاضلاب شهرها صحبتی به میان نیامده بود ولی به طور اطلاق از ماده این قانون مطالبی راجع به آب و فاضلاب می توان استنباط کرد . در سال 1354 قانون تشکیل تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها از تصویب مجلسین گذشت بموجب این قانون شرکتها های منطقه ای تابع وزارت نیرو موظف شدند برای بهره برداری از شبکه  توزیع آب و احداث تاسیسات فاضلاب شهرها شرکتهایی را راساً یا با مشارکت شهرداریها و بخش خصوصی با رعایت شرائط مذکور در قانون فوق ایجاد نمایند . گرچه اساسنامه تیپ شرکتهای منظور نظر قانون گذار نیز تهیه شد ولی هیچگاه شرکتهای موضوع این قانون تشکیل نشد . اقدامات اولیه اساسنامه انجام شد ولی بخاطر اختلاف نظرهای وزارت نیرو با وزارت کشور موضوع به واحدهای نخست وزیری وقت منعکس گردید . بموجب لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو اداره امور آب مشروب شهرها بعهده استانداری و یا شهرداری های مربوط محول شد و مقرر گردید آن قسمت از تشکیلات آب منطقه ای که عهده دار این وظیفه است به شهرداری یا استانداری ذیربط منتقل گردد . همچنین مقرر گردید تا اداره امور شبکه و توزیع آب شهری مناطقی که توسط وزارت نیرو اداره می شود بعهده شهرداریهای ذیربط طی مدت مناسب محول گردد . این مقررات نیز هیچگاه عملی نشد تا اینکه در سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب تصویب گردید . به موجب تبصره 2 ماده 21 این قانون تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده
شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها یا دستگاه مناسب دیگری که باید تحت نظارت شورای شهر وابسته به شهرداریها باشند محول گردید و قرار شد اساسنامه این شرکتها یا موسسات ظرف شش ماه تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد . در تاریخ 3/2/1364 شرحی توسط وزرای وقت نیرو و کشور تهیه و لایحه ای ضمیمه آن مبنی بر اینکه شرکتهای موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب تحت نظارت وزارت نیرو اداره گردند به هیئت دولت وقت تقدیم گردید . بعد از آن لایحه دیگری بعنوان لایحه قانونی تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب در سال 1366 تهیه شد که بموجب آن شرکتهای آب منطقه ای تابع وزارت نیرو مبادرت به تشکیل شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب می نمودند و شهرداریها و بخش خصوصی نیز می توانستند در آن مشارکت کنند . این لایحه نیز با اینکه در شور اول مجلس مطرح و در کلیات آن به تصویب  رسیده بود با درخواست وزارت نیرو مسترد و بلا اقدام ماند . نهایتاً طرح تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب در سال 1368 به مجلس تقدیم گردید که در تاریخ 11/10/69 به تصویب نهایی رسید .

 

معرفی آب و فاضلاب منطقه شش

آب و فاضلاب منطقه شش به استناد تبصره 2 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و در راستای ارائه خدمات بهینه به مشترکین و استفاده صحیح از منابع و افزایش بهره وری در قالب شرکتهای کوچک منطقه ای در تاریخ 5/12/74 تشکیل تحت شماره 119875 در دفتر ثبت شرکت به ثبت رسید و از تاریخ 1/1/75 طبق اساسنامه با تفویض اختیار از سوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران فعالیت خود را آغاز نموده است .
 اهم اصولی که در برخورد با مسئله آب در نظر گرفته شد عبارت بود از :
- تدوین الگوی مناسب برای مصرف آب و کوشش برای اجرای دقیق آن
- جلوگیری از آلوده شدن منابع آب توسط فاضلاب ها
- استفاده از تجهیزات و مدیریت مناسب در جهت اعمال سیاستها و برنامه ریزی های مقتضی برای رسیدن به هدف تامین آب سالم و بهداشتی که شرط اولیه ایجاد جامعه شهرنشینی است .
بنا به تقسیم بندی مناطق شهر تهران ، منطقه تحت پوششی این شرکت بعنوان منطقه 6 تهران تعیین گردید ومقرر گردید به عنوان پیمانکار آبفای استان تهران وظیفه توزیع آب در منطقه 6 تهران بعهده  می گیرد.
محدوده عملیاتی شرکت در حدود 80 کیلومتر مربع می باشد که از شمال به میدان خراسان با خیابان شوش میدان راه آهن ، از شرق به خیابان خاوران گردنه تنباکویی ، از غرب به خیابان زمزم جاده ساوه و از جنوب به حرم مطهر حضرت امام خمینی ( ره ) و جاده ورامین محدود می گردد و مجموعاً 5 منطقه شهرداری و 185000 مشترک   را تحت پوشش دارد و از تراکم ساخت و ساز و قدمت 3000 ساله شهری برخوردار است .
آنچه را که این منطقه از سایر مناطق ممتاز و متمایز کرده است مرکزیت شرکت در شهرری و همجواری آن با حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) و حرم امام خمینی رضوان الله علیه و بهشت زهرا مدفن مطهر شهدای انقلاب اسلامی است . جدای از توضیحات مذکور به جهت بافت خاص اعتقادی و مذهبی این منطقه عمدتاً ساکنین و مشترکین تحت پوشش این شرکت ازحامیان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند و همچنین اقشار مستضعف و کم درآمد از ساکنین این منطقه می باشند. جهت آبرسانی به شهرکهای شریفی که به علت خارج از محدوده بودن امکان توسعه شبکه آب برای آنها میسر نبود از چاههای آب به همراه تاسیسات مناسب بهداشتی و کلرزنی استفاده شد که این امر درحال حاضر با بازدیدهای مستمر پرسنل این شرکت برروی تاسیسات آب چاهها تحت کنترل می باشد . برای پاسخگویی به تقاضای انشعاب جدید شرکت اقدام به توسعه شبکه آبرسانی و علاوه برآن برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه گذاری ها و جبران استهلاکها این شرکت تصمیم به بازسازی تاسیسات توزیع آب مطابق با استانداردهای بین المللی گرفت تا از هدر رفتن آب در شبکه جلوگیری به عمل آورد .

آب و فاضلاب منطقه شش در سال 1383 منحل و به امور آب و فاضلاب منطقه6 شهر تهران (شهرری ) تبدیل شد .