جهت کنترل فشار آب ورودی به شبکه منطقه تحت پوشش شرکت اقدام به نصب تعداد 44 عدد فشارشکن نموده که فشارآب را تا حد استاندارد 2.6 اتمسفر ثابت نگه دارد و در مواقع بحرانی کمبود آب بتواند با این کمبود برخورد نماید . همچنین برای کنترل فشار ورود و خروج آب و جلوگیری از تشکیل رسوب و املاح در شبکه آب و فاضلاب منطقه شش تعداد  12910 عدد شیرخط 3300  شیرآتش نشانی  851 شیرپیلاری را در اختیار دارد و طبق برنامه های زمانی معین از آنها بازدید به عمل آورده تا از وضعیت عملکرد آنها اطمینان حاصل نماید . این منطقه به ،26 نوبتی و هر نوبتی به چندین منطقه ( مسیر یا محله ) تقسیم بندی شده است و هرمشترک را با یک شماره اشتراک ده رقمی شناسایی می کنندکه 5 رقم اول هر اشتراک مسیر منطقه و5 رقم دوم شماره شناسایی مشترک را نشام میدهد.
با توجه به موقعیت منطقه که در جنوب شهر تهران واقع شده است ، شرکت دارای دو دسته متقاضی برای مصرف آب است :
1- مصارف خانگی
1-1- مصارف خانگی واقع در مرکزیت منطقه
2-1- مصارف خانگی شهرک ها و اطراف
2- مصارف صنعتی
تامین آب محدوده تحت پوشش این شرکت که کماکان در تولیت و مدیریت شرکت آب وفاضلاب استان تهران می باشد توسط شش مخزن به ظرفیت 700/201 متر مکعب به شرح زیر انجام می گیرد:
* مخزن مسعودیه به ظرفیت 000/10 متر مکعب
* مخزن سلیمانیه به ظرفیت 500/55 متر مکعب که در محدوده آبفای منطقه 4 قراردارد وبخشی از آب آن منطقه را نیز تامین میکند.
* مخزن مشیریه به ظرفیت 700/43 متر مکعب که توسط 12 حلقه چاه و خط ورودی 900 میلیمتر تامین می گردد .
* مخزن قلعه مرغی با ظرفیت 000/20 متر مکعب .
* مخزن مهرآباد با ظرفیت 500/55 متر مکعب که در محدوده آبفای منطقه 5 قراردارد وبخشی از آب منطقه را نیز تامین می کند .
* مخزن شریعتی با ظرفیت 000/17 متر مکعب .
* مخزن خانی آباد به ظرفیت 20000 متر مکعب . 
* آب ورودی به شبکه از مخازن از طــریق لوله هــایی به اقطار 900 ، 1100 ، 1200 ، 1400 میلی مترانجام گرفته و در شبکه آبرسانی به طول تقریبی 1340 کیلومتر در اقطار مختلف توزیع می شود .