بحران آب مشکل ناشناخته جهانی

آب یکی از اساسی ترین عناصر زیست است. برخورداری از آب سالم برای نیازهای انسانی از عوامل اساسی و به منزله عامل تمدن شناخته شده است، به طوری که همواره مورد احترام جوامع بوده و رودخانه های مختلف در سراسر جهان، نزد جمعیتهای ساکن در آن نواحی اهمیت زیادی داشته و مورد تقدس بوده است.

هیچ کشوری بدون اطمینان از داشتن آب نمی تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود را حفظ کند و بدون کاهش میزان آلودگی جو، امنیت نسلهای آتی از نظر آب و غذا مبهم و، بدین طریق، توسعه پایدار فقط در حد یک شعار دلفریب باقی خواهد ماند.
امروزه کمبود و آلودگی آب، زندگی میلیونها نفر از ساکنان زمین، خصوصا کشورهای فقیر را به شدت با خطر مواجه ساخته است. از نگاه آمار، 80 درصد جمعیت جهان تنها به 20 درصد از ذخایر آب سالم و بهداشتی دسترسی دارند. بیماریهای ناشی از آب آلوده نیز عامل بسیاری از مرگ و میرها در کشورهای فقیر جهان است
.
بحران آب مشکلی ناشناخته است که کشتار آن به مـراتب از بـیماریهای مـسری چند صد سال پیش و بیماران
 ایدزی و تمام جنگهایی که در سطح جهان جریان دارد، بیشتر خواهد بود. اگر چاره ای اندیشیده نشود و بشر به خود نیاید، بحران آب درآینده ای نه چندان دور فاجعه ای به بار خواهد آوردکه سالانه میلیونها نفر ازمردم جهان رابه کام مرگ بفرستد. در واقع، امروزه ما برلبه تیغ تیزی نشسته و شاهد نابودی نسل خویشیم. نسلی که خود را در مقایسه با گذشتگان خردمندتر جلوه می دهد، نمی تواند راه را برنابودی خود ببندد. در این مقاله برآنیم تا یکی از مصیبتهای ناشناخته جهانی یعنی بحران آب را مورد بررسی قرار دهیم. هدف آن است که با شناخت این بحران و با ارایه راه حلهایی، جلوی فاجعه ای که ممکن است در آینده نسل بشر را تهدید کند گرفته شود. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که قرن بیست و یکم، قرن بحران آب خواهد بود. بحران یعنی، فقر و بدبختی توده های عـظیم مـردم جـهان، رشـد چـشمگیر انـحرافات اجتماعی، درگیریها و جنگ و جدالهای خانمانسوز و افزایش تنشهای حاد سیاسی در عرصه جهان که همگی نسل بشر را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.