ارتباط با ما

  آدرس:

شهرری-خ 24متری زکریای رازی

کد پستی:                        1874684984

صندوق پستی:                  18745-4146

تلفن گویا وقرائت کنتور:      55960380

آدرس الکترونیکی:

پست الکترونیکی:

شماره های تماس :

شماره ارتباط با ستاد شهرری:              16 - 55903011
دفتر مدیرعامل منطقه :                    55903055، 55903056

معاونت بهره بر داری:                      55903046 
معاونت در آمد وامور مشترکین:         55901013  
مدیریت روابط عمومی:                    55907738
مدیریت حراست وامور محرمانه:         55932957
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی :   55932737