شماره تماس با شرکت:                                      16-55903011

ارتباط با روابط عمومی:                                      55907738

تلفن گویا:                                                       55960380

ارتباط با معاونت درآمد و امور مشترکین:               55901013

ارتباط با دفتر حراست:                                     55932957