مدیرعامل حقیقی نام و نام خانوادگی :حسن حقیقی

سمت: مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره 

تلفن :6- 55903055

پست الکترونیک : T6ModirAmel@t6ww.tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

نام و نام خانوادگی :

سمت: قائم مقام مدیر عامل 

تلفن :55925540

پست الکترونیک : 

                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      رئیس دفتر


نام و نام خانوادگی : امیر خلج کامرانی

سمت: رئیس دفتر هیئت مدیره و  مدیر عامل 

تلفن :55903055

پست الکترونیک : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاونت مهندسی و توسعهنام و نام خانوادگی :محسن صادقی

سمت : معاون برنامه ریزی  و منابع انسانی

تلفن:55955500

پست الکترونیک: T6MFM@T6ww.Tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نامداری نام و نام خانوادگی :حسین نامداری

سمت : معاون نظارت بر بهره برداری

تلفن:55903046

پست الکترونیک:T6MFB@T6ww.Tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 

رحمانی نام و نام خانوادگی :جواد رحمانی

سمت : معاون درآمد و امورمشترکین

تلفن: 55901013

پست الکترونیک: T6DRM@T6ww.Tpww.ir

        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خلخالی  

نام و نام خانوادگی:حسین خلخالی

سمت: معاون مالی و پشتیبانی

  تلفن :  55900911

                 پست الکترونیک: T6MMP@T6ww.Tpww.ir               


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبحی

                                                                نام و ونام خانوادگی: فرشاد صبحی نوری

  سمت : معاون مهندسی و توسعه

      تلفن  :   55932737

         پست الکترونیک :T6MBR@T6ww.Tpww.ir 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  


 

 

 

 

 

baraari نام و نام خانوادگی :مرتضی براری

سمت : مدیر ناحیه 17 شهریور

 تلفن: 33718861 

                                                             پست الکترونیک: T6Area01@t6ww.tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عقا

نام و نام خانوادگی : محمدکاظم عقا

سمت : مدیر ناحیه خانی آباد

تلفن: 55006124

T6Area02@t6ww.tpww.ir:پست الکترونیک

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مجاهد نام و نام خانوادگی : عبدالله مجاهد

سمت :مدیر ناحیه شهر ری

تلفن: 55901012           

T6Area04@t6ww.tpww.ir:پست الکترونیک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلطانیان   

نام و نام خانوادگی :مسلم سلطانیان

سمت :  مدیر  امور آب و فاضلاب باقرشهر

تلفن: 55206111

پست الکترونیک: T6BSR@t6ww.tpww.ir

             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
   

محسنی نام و نام خانوادگی : حسین محسنی دینه رودی

سمت :  مدیر امور آب و فاضلاب قیام دشت

تلفن: 33591442

پست الکترونیک: T6GMD@t6ww.tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

زنگویی نام و نام خانوادگی : عباس زنگویی

سمت : سرپرست امور آب و فاضلاب حسن آباد 

تلفن:56224444

پست الکترونیک: T6KRZ@t6ww.tpww.ir


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صابری  

نام و نام خانوادگی : امید صابری رونقی

سمت : سرپرست امور آب و فاضلاب کهریزک

 تلفن:55525060

   پست الکترونیک :T6HSN@t6ww.tpww.ir

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       

محمدزاده  نام و نام خانوادگی : بهروز محمدزاده

سمت :  مدیر امور آب و فاضلاب خاورشهر

تلفن: 33852021

پست الکترونیک: T6KHV@t6ww.tpww.irـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

piri

نام و نام خانوادگی :محمود   پیری

سمت : مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

تلفن: 55961534

پست الکترونیک:T6Hoghoghi@t6ww.tpww.ir


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


علیپور نام و نام خانوادگی : مهدی علیپور

سمت :  مدیر امور مالی

تلفن:55952230  

پست الکترونیک: T6Mali@t6ww.tpww.ir 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نعمت پور نام و نام خانوادگی : کاظم نعمت پور

سمت : مدیر امور اداری و خدمات عمومی

تلفن: 55923663 

پست الکترونیک:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

hemati


نام ونام خانوادگی : عسگر همتی

سمت :  مدیر دفتر بازرگانی و  امور قرار دادها

تلفن:55903085  

پست الکترونیک: T6Bazargani@t6ww.tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  نورانی نام و نام خانوادگی : محمد نورانی

سمت : مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب 

تلفن: 55950844

پست الکترونیک:T6Laboratory.MFB@t6ww.tpww.ir


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فخاری


نام و نام خانوادگی : مرتضی فخاری

سمت : مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی

تلفن:55907738

پست الکترونیک: T6RO@t6ww.tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رحیمی پور نام و نام خانوادگی :  مرتضی  رحیمی پور

سمت :  مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

تلفن: 55932957 

پست الکترونیک :T6HRS@t6ww.tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

177222

نام و نام خانوادگی :   ابراهیم  فتح آبادی

سمت :  مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شهری

تلفن:  33451248

پست الکترونیک:T6Fazelab@t6ww.tpww.ir

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

najar نام و نام خانوادگی :علی استاد حاجی نجار

سمت : مدیر دفتر مدیریت مصرف آب و انرزی

تلفن: 55958686 

پست الکترونیک:T6UW@t6ww.tpww.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

azad

            

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا  آزاد

سمت :  مدیر دفترنظارت بر بهره برداری آب شهری

تلفن: 55903047

پست الکترونیک: T6Scada@t6ww.tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نورافشان نام و نام خانوادگی :محمدحسین نورافشان

سمت : مدیر دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

تلفن:55903018 

پست الکترونیک:T6DRM@t6ww.tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الله وردی نام و نام خانوادگی :  محبوب  الله ویردی زاده

سمت : مدیر دفتر نظارت بر امور مشترکین

تلفن:55969860

پست الکترونیک:T6GHeraat@t6ww.tpww.ir

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلطانی

نام نام خانوادگی :روح اله سلطانی مهرو

سمت : مدیر دفتر پژوهش و بهبود بهره وری

تلفن:55955501

پست الکترونیک:T6MFM-Fani@t6ww.tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

امیدی نام نام خانوادگی :حسن  امیدی

سمت : مدیر دفتر نظارت بر امور اجرایی طرح ها

تلفن:55955501 

پست الکترونیک:T6MFM-Ejraei@t6ww.tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رحمتی نام نام خانوادگی : مجید رحمتی

سمت :  مدیر دفتر  بهره وری منابع انسانی

تلفن:  33861987

پست الکترونیک:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

           

آذرلی نام نام خانوادگی : محمد  آذرلی

سمت :  مدیردفتر آمار، برنامه و بودجه

تلفن:55932737

پست الکترونیک:T6Bodjeh@t6ww.tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلاح    

نام نام خانوادگی :  علیرضا فلاحی

سمت :  سرپرست دفتر مدیریت بحران، ریسک و پدافند غیر عامل

تلفن:

پست الکترونیک:T6CrisisManagement@t6ww.tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمانیان  

نام نام خانوادگی :هاشم زمانیان نجات زاده

سمت :  مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی

تلفن:55919935

پست الکترونیک:T6research@t6ww.tpww.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ