بهره برداری سال 91

 حجم آب تامین شده زیرزمینی-متر مکعب                                                       18,115,144
 حجم آب خریداری شده از تهران                                                     133,208,865
 حجم آب تامین شده کل                                                     151,324,009
 حوادث شبکه توزیع                                                                   571
 حوادث انشعاب                                                              14,646
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.