درآمد و امور مشترکین 1391

تعداد نصب انشعاب آب                                         3,923
تعداد واگذاری انشعاب آب                                         4,981
تعداد نصب انشعاب فاضلاب                                         9,651
تعداد واگذاری انشعاب فاضلاب                                      14,854
تعداد قبوض صادره جاری                                1,532,774
تعداد تصحیح قرارداد انشعاب آب                                         9,869
تعداد تصحیح قرارداد انشعاب فاضلاب                                         5,453
 تعداد تعویض کنتورهای دوره ای                            29,031
 تعداد تعویض کنتورهای از کار افتاده                            15,627
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.