معاونت فنی سال 91

ردیف عملکرد دوره جاری
 
بخش آب مطالعات (مورد) 4
توسعه شبکه آب (متر) 7360
اصلاح شبکه آب (متر) 28855
حفر چاه (حلقه) 0
تجهیز چاه (حلقه) 0
بهسازی و بازسازی چاه (حلقه) 0
نصب انشعاب آب (فقره) 3923
اصلاح انشعاب آب موجود (فقره) 5161
توسعه خط انتقال آب امانی و پیمانی(متر) 0
اصلاح خطوط انتقال آب(متر) 0
مخازن در دست احداث (مترمکعب) میانگین وزنی 0
مخازنی که به مدار بهره برداری وارد می شوند (مترمکعب) 0
ایستگاه پمپاژ در دست احداث (مترمکعب بر ساعت) میانگین وزنی 0
ایستگاه پمپاژ که به مدار بهره برداری وارد می شوند (مترمکعب بر ساعت) 0
تصفیه خانه  آب در دست احداث (مترمکعب بر ساعت) میانگین وزنی 0
تصفیه خانه های آب که به مدار وارد میشوند (مترمکب بر ساعت) 0
بخش فاضلاب مطالعات 0
احداث شبکه فاضلاب (متر) 0
اصلاح شبکه فاضلاب (متر) 0
نصب انشعاب فاضلاب (فقره) 9651
اصلاح انشعاب فاضلاب موجود (فقره) 0
توسعه خط انتقال فاضلاب (متر) 0
تصفیه خانه فاضلاب در دست احداث (مترمکعب بر ساعت) میانگین وزنی 0
تصفیه خانه های فاضلاب که به مدار وارد میشوند (مترمکب بر ساعت) 0
اجرای تونل (متر) 0
اجرای لاینینگ تونل (متر) 0
مشترک آب و فاضلاب تملک زمین (مترمربع) 0
احداث ساختمان (مترمربع) 1334.2
اجرای محصور سازی شامل دیوارکشی و فنس کشی (مترمربع) 0
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.