اقلام پایه آب در سال 91

مساحت-متر مربع          113,000,000
جمعیت کل شهری-نفر              1,552,000
آب جمعیت تحت پوشش -نفر              1,537,280
تعداد کل انشعابات-فقره خانگی                 175,366
کل                 200,854
تعداد  انشعابات فعال-فقره خانگی                 171,722
کل                 193,603
تعداد آحادکل انشعابات خانگی                 419,739
کل                 467,517
تعداد آحاد انشعابات فعال خانگی                 412,145
کل                 454,178
طول خطوط شبکه توزیع-km
 کیلومتر
 در مدار بهره برداری                     1,370
کل(در مدار و  تکمیل شده وارد مدار نشده)                     1,370
طول خطوط انتقالkm خطوط  آبرسانی،چاهها،چشمه ها،قنوات و منابع سطحی) در مدار                          -  
کل(در مدار و  تکمیل شده وارد مدار نشده)                          -  
حجم مخازنm3    در مدار بهره برداری                          -  
کل(در مدار و  تکمیل شده وارد مدار نشده)                          -  
تعداد مخازن    در مدار بهره برداری                          -  
کل(در مدار و  تکمیل شده وارد مدار نشده)                          -  
ظرفیت ایستگاههای پمپاژm3/h  در مدار بهره برداری                          -  
کل(در مدار و  تکمیل شده وارد مدار نشده)                          -  
تعداد ایستگاههای پمپاژ  در مدار بهره برداری                          -  
کل(در مدار و  تکمیل شده وارد مدار نشده)                          -  
تصفیه خانه های آب
 عدد
تعداد                           -  
ظرفیت (m3/h)                          -  
0.                          -  
کلرزن ها
 دستگاه
گازی                          -  
پرکلرین                          -  
اب ژاول                          -  
دستی                          -  
کل چاهها، قناتها و چشمه ها تعداد                          -  
ظرفبت آبدهی-m3/d                          -  
چاهها، قناتها و چشمه های در مدار تعداد                          -  
ظرفبت آبدهی-m3/d                          -  
حداکثر ظرفیتm3/d                          -  
چاههای رزرو(بدلیل عدم نیاز) تعداد                          -  
ظرفبت آبدهی-m3/d                          -  
تعداد آزمایشگاهها                            2
تعداد شیرآلات شبکه توزیع                   19,590
تعداد شیرهای فشارشکن شبکه توزیع                          49
تعداد شیرهای مرئی                   18,334
تعداد شیرهای مفقود                        255
تعداد شیرهای نامرئی                          63
تعداد تعویض شیر آلات                        645
تعداد کنتور سالم
 دستگاه
 چاه ها                          -  
 ورودی مخازن                          -  
 خروجی مخازن                          -  
تعداد کنتور معیوب
 دستگاه
 چاه ها                          -  
 ورودی مخازن                          -  
 خروجی مخازن                          -  
امداد تعداد پستهای امداد                            4
تعداد اکیپهای امداد و تعمیرات                          41
تعداد اعضای اکیپهای امداد و تعمیرات                        103
فشار
 اتمسفر
حداقل فشار شبکه                            8
حداکثر فشار شبکه                          13
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.