اقلام پایه فاضلاب در سال 1391

  شرح وضعیت نهایی در پایان سال 1391
فاضلاب جمعیت تحت پوشش -نفر                         1,086,399
تعداد کل انشعابات-فقره خانگی-فقره                            128,187
کل                            136,777
تعداد  انشعابات فعال-فقره خانگی                            126,874
کل                            134,369
تعداد آحادکل انشعابات خانگی                            300,732
کل                            317,532
تعداد آحاد انشعابات فعال خانگی                            298,717
کل                            313,579
طول خطوط شبکه جمع آوری-km
 کیلومتر
 در مدار بهره برداری                                   825
کل                                   825
طول خطوط انتقال -km
 کیلومتر
 در مدار بهره برداری                                     -  
کل                                     -  
تصفیه خانه های فاضلاب
جمعیت تحت پوشش-نفر                                     -  
ظرفیت (m3/d)                                     -  
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.