زیر مجموعه ها :

دفتر فنی و بهره برداری

دفتر خدمات مهندسی

شرح وظایف :


- طرح ریزی طراحی وتوسعه ،خطوط توزیع،شبکه انتقال آب،توسعه واصلاح شبکه های موجود.
- بازنگری داده های ورودی برای طراحی از لحاظ کفایت آنها
- تصدیق طراحی وتوسعه مدون شده
- صحه گذاری طراحی وتوسعه انجام شده
- تصدیق تغییرات پیشنهادی جهت اعمال در طراحی وتوسعه
- اجرای طرح وتوسعه مدون شده با استفاده از پیمانکار ونیروهای امانی
- مشارکت در ارزیابی وانتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای فعالیتهایی که به بیرون از شرکت محول می شود
- نظارت بر حسن اجرای طرحهای در دست اجرا وجلوگیری از ادامه آنها تا رفع عدم انطباقها
- پایش واندازه گیری فرایندها در موارد مقتضی
- تعیین تکلیف محصول نامنطبق
- انجام سایر وظایف محوله توسط مدیر منطقه
- اطمینان از کیفیت وکمیت آب تامین شده توسط شرکت آب و فاضلاب شهر تهران 
- انجام مطالعات بر روی آب به حساب نیامده
- پایش واندازه گیری محصول در حین فرایند و پایش نهایی
- کنترل تجهیزات پایش واندازه گیری (کالیبراسیون)
- پایش واندازه گیری فرایند تصدیق در موارد مقتضی
- انجام بازدید ادواری از تاسیسات ،تجهیزات وانجام تعمیرات لازم
- نظارت بر فرایند تعمیرات شبکه وانشعاب
- پیگیری مستمر در خصوص متعادل سازی نوسانات فشارشبکه وکاهش حوادث شبکه وانشعاب .

ارتباط مستقیم با معاونت فنی و بهره برداری :

#frm(7)#