شرح وظایف معاونت درآمدو امور مشترکین :
- نصب انشعاب آب
- صدور قبض آب بهای مصرفی در موعد مقرر
- کنترل دریافت آب بها از مشترکین
- پایش واندازه گیری فرایندها در موارد مقتضی
- نظر سنجی از مشترکین به منظور اثبات رضایت آنان
- دریافت شکایات مشترکین وپاسخگویی به آنان
- پایش واندازه گیری محصول در حین فرایند و پایش نهایی
- کنترل تجهیزات پایش واندازه گیری (کالیبراسیون)
- پایش واندازه گیری فرایند تصدیق در موارد مقتضی