شرح وظایف معاونت مالی وپشتیبانی :
- ارزیابی وانتخاب تامین کننده کالا
- تصویب داده های خرید قبل از ارسال برای تامین کننده کالا
- انجام خرید مطابق آیین نامه معاملات
- ارسال کالای خریداری شده به واحد انبارها
- پایش اقلام خریداری شده از لحاظ کمی وکیفی 
- پایش واندازه گیری فرایندها در موارد مقتضی
- صدور رسید انبار کالا پس از تایید کیفیت و کمیت 
- چیدن کالا در محلهای تعیین شده وثبت آنها در کاردکس انبار
- نگهداری کالای خریداری شده و حفاظت از آنها به منظور جلوگیری از صدمه وآسیب
- تحویل کالای خریداری شده به پیمانکاران معرفی شده
- دریافت کالای مازاد از پیمانکاران خدمات
- عودت کالای خریداری شده به تامین کنندگان در صورت عدم تصدیق کیفیت
- همکاری در انبار گردانی کالا در پایان سال
- انجام بازدید ادواری از کالا در انبار