شرکت آب و فاضلاب استان تهران/بخش های درون سازمانی/معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

زیر مجموعه ها :

مدیریت کیفیت

 بودجه و تامین اعتبار

آموزش

سخت افزار

 نرم افزار

 آمار و اطلاعات

شرح وظایف  :

-جمع آوری نیازمندیها و پروژه ها و طرحها سالانه واحدهای مختلف منطقه و پیش بینی بودجه مورد نیاز برای طرحهای عمرانی و ملی و طرحهای داخلی شرکت
- تعیین شرایط احراز کارکنان از لحاظ تحصیلات ، توانمندیها ، سوابق و آموزشهای مورد نیاز
- تعیین نیازهای آموزشی کارکنان به صورت ادواری
- تعیین اولویتهای آموزش با همکاری کمیته آموزش شرکت
- برنامه ریزی و اجرای دوره های پیش بینی شده در موعد مقرر
- ارزیابی دوره های اجرا شده به منظور تعیین میزان اثر بخشی آن
- نگهداری سوابق دوره های اجرا شده
- پایش و اندازه گیری فرایندها در موارد مقتضی
- جمع آوری آمار و اطلاعات ،تجزیه و تحلیل آنها و ارسال نتایج به واحدهای ذیربط
- انجام تحقیقات لازم بر روی اهداف ضروری شرکت وارائه کارهای مناسب
- اجرای سایر وظایف محوله توسط مدیر منطقه
- کامپیوتر و سیستمهای کامپیوتری  

ارتباط مستقیم با دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت  :