شرح وظایف روابط عمومی

          برقراری ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی با کارکنان ، مشترکین ، تمامی مخاطبین و ذینفعان، انجام فعالیت مناسب در جلب مشارکت های مردمی با هماهنگی سایر واحدها در راستای ارتقاء سطح خدمات به مشترکین و کاهش میزان نارضایتی و شکایات از طریق پژوهش و افکارسنجی مستمر، ارتباطات رسانه ای(اخذ خبر ، شکایات و انعکاس عملکرد و اخبار) ، برقراری ارتباط سازنده بامشترکین و سازمان ها ، ارگانها و نهادهای مختلف با برگزاری نمایشگاهها، همایشها، سمینارها، اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی و تبلیغاتی موثردر راستای اهداف بلند مدت و توسعه پایدارو شناسایی و شناساندن کلیه فعالیت ها از طریق ثبت و مستد سازی کلیه فعالیت ها . که اهم فعالیتها به شرح ذیل میباشد:                         

1- پژوهش وافکار سنجی (نظر سنجی از مشترکین در راستای طرح تکریم و نظر سنجی از کارکنان و...)

2- ارتباطات مردمی (دریافت شکایات مشترکین ازطریق تلفن 122 –تلفن گویا ،رسانه ها وپاسخگوئی به آن و نظارت بر فرایند رسیدگی به شکایات )

3- ارتباط رسانه ای

4- ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی(اعم از هماهنگی و برگزاری جلسات ملاقات عمومی مشترکین و کارکنان با مدیریت منطقه و...)

5- مدیریت مصرف ( پیمایش و  نصب شیر آلات و ادوات کاهنده مصرف و نظر سنجی و بررسی تاثیر نصب در مراکز دولتی اعم از مدارس ،دانشگاهها، مساجد و غیره )

6- امور فرهنگی وتبلیغات(هماهنگی و اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی و بر پایی نمایشگاهها،همایشهاو سمینارها درسطح منطقه وسازمانها و ارگانهای مختلف مانند مدارس ،مساجد ،پایگاههای بسیج ،فرهنگسراها، خانه های فرهنگ و ....)

7- ارتباطات الکترونیک،سمعی وبصری،انتشارات