نام خدمت : درخواست برقراری  انشعاب آب

شرح خدمت : خدمات آب عبارتست از در دسترس قراردادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه گیری (کنتور) ، با ظرفیت مشخص و با فشار متعارف و کیفیت مناسب (در نقطه تحویل) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.

 

واحدهای درگیر در ارائه خدمت :  اداره آب وفاضلاب ، متقاضی انشعاب آب  و سایر  ارگانهای ذیربط مانند (شهرداری راهنمایی و رانندگی و...)

 مفاهیم :  

هر شخصی حقیقی یا حقوقی می تواند برای هر واحد مسکونی ، تجاری ، عمومی ، تولیدی و غیره در محدوده خدماتی شرکت درخواست برقراری یا تغییر در مشخصات انشعاب آب و فاضلاب را بنماید. قبول درخواست برقراری ( یا تغییر در مشخصات) انشعاب منوط به حصول شرایط زیر است:

الف) شرکت ظرفیت و امکانات لازم جهت برقراری و یا تغییر انشعاب مورد نیاز متقاضی را در محل مورد تقاضا داشته باشد

ب) ملک مورد نظر متقاضی کاملاً محصور و عملاً منفک از املاک مجاور بوده و بر و کف معبر در محل ملک توسط شهرداری مشخص شده باشد.

ج) موانعی برای انجام کار شرکت از جمله حفاری محل مورد نظر وجود نداشته باشد.

د) متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهای آب و فاضلاب در محل مورد نظر و یا هر محل دیگری به شرکت یا سایر شرکتهای آب و فاضلاب وابسته به وزارت نیرو نداشته باشد.

هـ) در صورت وجود امکانات فنی مراحل تقاضای انشعاب آب وفاضلاب همزمان انجام می گیرد.

 

زمان لازم برای ارائه خدمت :  7 روز در صورت ارائه و تکمیل مدارک لازم و مجوز حفاری که حداقل یک هفته مهلت داشته باشد .

مراحل ارائه خدمت : 

1- مراجعه متقاضی به قسمت پذیرش اداره آب و فاضلاب منطقه و تکمیل فرم مخصوص تقاضا

2- اعلام تاریخ بازدید ملک به متقاضی

3- بازدید از محل ملک متقاضی

4-تائید امکان فنی واگذاری انشعاب آب توسط قسمت فنی بهره برداری

5- معرفی متقاضی جهت اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط (شهرداری)

6-  محاسبه و تعیین حق انشعاب و هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب توسط قسمت محاسبه

7- پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده توسط متقاضی

8- ارائه مجوز حفاری به قسمت کارگاه نصب اداره آب و فاضلاب توسط متقاضی

9- حفاری و نصب انشعاب

 

 مدارک مورد نیاز :

1-سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر (برگ واگذاری یا اجاره نامه اداره اوقاف)

2-مدارک مستند جهت تعیین منطقه شهرداری (جواز ساخت یا پایان کار)

3-مدارک مستند جهت تعیین تعداد واحد مسکونی و برای املاک غیرمسکونی نوع صنف و جواز کسب  

4- فتوکپی شناسنامه مالک

( موارد 3و 4 اجباری نیست ولی ارائه ان می تواند در تسریع انجام خدمات موثر باشد)