آب

قابل توجه مشترکین گرامی

1- قبض آب بها تقریبا هر دو ماه یک بار صادر می شود .چنانچه بیش از15 روز در وصول آن تاخیر افتاد ن، مراتب را کتبا به آب فاضلاب منطقه خود اعلام فرمایید.
2- در صورتی که مصرف آب شما در قبض کمتر یا بیشتر از میانگین قبل درج شده بود، با لعلام رقم کنتور فعلی آب وفاضلاب منطقه خود را مطلع فرمایید.
3- ماموران آب و فاضلاب مناطق برای وصول وجه نقد به مشترکین مراجعه نمی کنند . لذا در صورت مشاهده چنین مواردی سزیعا نیروی انتظامی را مطلع فرمایید.
4- هرگونه تاخیر در پرداخت آب بها و اقساط هزینه انشعاب ، موجب قطع جریان آب می شود و وصل مجدد آن با دریافت هزینه اتصال و تسویه پذیر خواهد بود.
5- هنگام خرید و یا اجاره املاکی که دارای انشعاب آب هستند حتما به آب فاضلاب منطقه خود مراجعه نمود ه و برگ تسویه حساب دریافت نمایید تا مشمول پرداخت بدهی های معوقه نشوید.
6- قبل از هرگونه ساخت و ساز یا تغییر در نوع مصرف آب ، لازم است صاحب ملک به آب فاضلاب منطقه خود مراجعه نمایید.
7- کلیه ماموران قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها باید دارای لباس فرم و کارت شناسائی باشند ، لذا از ورود افرادی که فاقد لباس فرم وکارت شناسای معتبر هستند به داخل اماکن جدا خودداری فرمایید.
8- در صورت عدم حضور مشترک هنگام قرائت کنتور، کارت مخصوص به جای گذاشته می شود لطفا پس از رویت آن آخرین رقم کنتور آب خود را قرائت و با شماره تلفن مندرج در کارت با امور مشترکین منطقه خود تماس حاصل تا نسب به صدور قبض آب بها اقدام نمایید.
9- هنگام خرابی کنتور مراتب را سریعا به اطلاع آب و فاضلاب منطقه خود برسانید.
10- مسئولیت حفظ و نگهداری تاسیسات داخلی آب ملک صرفا به عهده مشترک می باشد.
11- بمنظور حصول اطمینان از عدم شکستگی تاسیسات داخلی و اتلاف آب ،لوله کشی تاسیسات داخلی خود را آزمایش نمایید.
12- بمنظور جلوگیری از خسارتهای احتمالی ،محفظه شیر انشعاب را همواره مرئی نگاه دارید.
13- اگر عازم مسافرت هستید لطفا انشعاب آب خود را بطور موقت از شیر فلکه قطع نمایید.
14- در صورت شکستکی شبکه آب تهران ،لطفا مراتب را سریعا به پست امداد منطقه خود اطلاع دهید
15- شماره تلفن 122 (واحد ارتباطات مردمی آبفای استان تهران ) در تمامی ساعات شبانه روز پاسخگوی شهروندان عزیز تهرانی می باشد.
16- امکان نقل و انتقال انشعاب آب از ملکی به ملک دیگر وجود ندارد.
17- هرگونه  دست کاری در کنتور واتصالات مربوطبه آن ممنوع می باشد
18- بمنظور تسهیل در امر قرائت کنتور لطفا از ایجاد مانع روی دریچه اتاقچه کنتور خودداری نمایید.
19- از پلاک نصب شده بمنظور شناسایی هر چه بهتز ملک و کنتور مراقبت نمایید.