اصلاح و باز سازی شبکه توزیع آب آشامیدنی شامل لوله گذاری به طول 6 کیلومتر در اقطار 100 و 150 چدن داکتیل همراه با 1500 فقره انشعاب در شهر خاورشهر و محدوده تحت پوشش

مناقصه

99/21

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران