خرید لوله مانیسمان در اقطار 4 اینچ به مقدار 2010 متر، 5 اینچ به مقدار 360 متر و 6 اینچ به مقدار 2700متر.

مناقصه

99/12

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران