شیرخط فلنجی داکتیل در اقطار 60 الی 350 میلیمتر کلاس A 1070 عدد ، شیر فشارشکن فلنجی داکتیل کلاس A 3 عدد، شیر یکطرفه فلنجی داکتیل کلاس A 80 و 150 میلیمتر 15 عدد شیر تخلیه هوا تکی داکتیل 100 و 150 میلیمتر 40 عدد، و شیر آتش نشانی 80 میلیمتر 340 عدد.

مناقصه

99/14

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران